Algemene Voorwaarden

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die Ricall Automatisering opdracht heeft gegeven tot levering of vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden, zakelijke dienstverlening daaronder begrepen.

WebWeDo handelend onder Ricall Automatisering
Ricall Automatisering (Handelsnaam van Ricall B.V) gevestigd en kantoorhoudende te 3316 GG Dordrecht aan de Einsteinstraat 14d en ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Dordrecht onder nummer 24309628, die een opdracht als hiervoor genoemd heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte heeft uitgebracht.  


1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen door Ricall Automatisering aan derden gedaan, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord en van aanneming van werk, door Ricall Automatisering met derden aangegaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Ricall Automatisering uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag voorts niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Ricall Automatisering een mededeling van de opdrachtgever dat deze de voorwaarden van Ricall Automatisering niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

1.3. Indien Ricall Automatisering niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Ricall Automatisering het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2. Aanbiedingen 

2.1. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de offerteaanvraag verstrekte gegevens. Een aanbod is slechts bindend indien Ricall Automatisering dit doet met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat. Een zodanige aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden.

2.2. Gegevens door Ricall Automatisering verstrekt in de vorm van drukwerken, brochures enzovoorts zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorgaand bericht van Ricall Automatisering en gelden niet als offerte.

3. Overeenkomsten

3.1. Alle met Ricall Automatisering gesloten overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging bindend. Overeenkomsten als boven bedoeld alsmede aanvullingen daarop binden Ricall Automatisering eerst nadat, en voorzover zij door Ricall Automatisering zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

3.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door werknemers, vertegenwoordigers of agenten binden Ricall Automatisering slechts indien deze door Ricall Automatisering schriftelijk zijn bevestigd.

3.3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit de met hem gesloten overeenkomsten uit deze voorwaarden, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, danwel anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, heeft Ricall Automatisering het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, danwel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd het recht de door Ricall Automatisering geleden schade van de opdrachtgever te vorderen. Alsdan is Ricall Automatisering gerechtigd de geleverde goederen waarvan de koopprijs of andere verschuldigde bedragen nog niet zijn voldaan onmiddellijk bij de opdrachtgever terug te halen, waarbij de opdrachtgever reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan Ricall Automatisering de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde Ricall Automatisering in het bezit te stellen van de goederen. Artikel 11 is van overeenkomstige toepassing.

3.4. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Ricall Automatisering nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro's en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie.

4.2. Bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.3. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, enzovoorts. Indien na de opdrachtbevestiging in een of meer van de hierboven genoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt is Ricall Automatisering gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

4.4. Prijsverhoging gegrond op een van de voorgaande leden geeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit geschiedt per aangetekend schrijven, binnen 8 dagen nadat de prijsverhoging is medegedeeld aan opdrachtgever.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Terzake van wanprestatie is Ricall Automatisering slechts aansprakelijk indien na deugdelijke ingebrekestelling opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigt of ontbinding van de overeenkomst op zijn verzoek wordt vastgesteld. De tussentijdse beëindiging heeft, evenals elke op verzoek van opdrachtgever vastgestelde ontbinding, geen terugwerkende kracht, doch heeft tot gevolg dat nakoming van de overeenkomst niet langer verplicht is. Betalingsverplichtingen welke vallen voor het tijdstip van beëindiging of ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde goederen en diensten, blijven evenwel in stand. In voorkomende gevallen is de aansprakelijkheid van Ricall Automatisering beperkt tot de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Het bepaalde in de artikelen 5.2 tot en met 5.10 is onverminderd van toepassing.

5.2. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 5.1 is de aansprakelijkheid van Ricall Automatisering voor enige andere vorm van schade uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook. Ricall Automatisering is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering of uitvoering van de werkzaamheden als gevolg van gewijzigde omstandigheden. Ricall Automatisering is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet een uitdrukkelijk onderdeel vormt van een schriftelijke overeenkomst. Ricall Automatisering is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt.

5.3. De aansprakelijkheid van Ricall Automatisering uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van die overeenkomst door Ricall Automatisering aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting. Indien en voorzover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schade wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen in de toepasselijke overeenkomst (exclusief BTW) voor de prestaties van Ricall Automatisering in de periode van twee maanden voorafgaande aan het verzuim van Ricall Automatisering De in artikel 5.3 bedoelde bedragen worden verminderd met de door opdrachtgever bedongen en door Ricall Automatisering verleende crediteringen.

5.4. In geval van een onrechtmatige daad van Ricall Automatisering ., of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Ricall Automatisering rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, is Ricall Automatisering slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 1.135.000,= (éénmiljoen driehonderdvijfendertigduizend) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.

5.5. Aansprakelijkheid van Ricall Automatisering voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 5.4 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarbinnen de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, of bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van het ontstaan van de schade, doch nooit meer dan € 1.135.000,= (éénmiljoen driehonderdvijfendertigduizend).

5.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Ricall Automatisering heeft gemeld.

5.7. Opdrachtgever vrijwaart Ricall Automatisering en haar medewerkers voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houden met gebruik van door Ricall Automatisering (op)geleverde diensten en producten, daaronder mede begrepen:

5.8. Aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder inbegrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Ricall Automatisering die ter beschikking gesteld zijn van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of aanwijzingen;

5.9. Aanspraken van derden, werknemers van Ricall Automatisering daaronder inbegrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;

5.10. Aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door leverancier geleverde producten of diensten die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering zoals hierboven weergegeven.

5.11. Ricall Automatisering is niet aansprakelijk voor kosten en schade tengevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van opdrachtgever, daar deze immer worden geacht kopieën te zijn van de in het bezit van opdrachtgever zijnde originelen.

5.12. Alle risico's en aansprakelijkheden, voortvloeiende uit de door Ricall Automatisering ten behoeve van de opdrachtgever verrichte diensten en/of werkzaamheden, worden geacht op de opdrachtgever te zijn over-gegaan op het tijdstip van ontvangst of het tijdstip waarop de overeenkomst met de opdrachtgever ingevolge deze voorwaarden is geëindigd en ontbonden.

5.13. Elke aansprakelijkheid van Ricall Automatisering voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Garantie

6.1. Er wordt door Ricall Automatisering geen garantie verstrekt op geleverde producten en diensten tenzij uitdrukkelijk schriftelijke garantie verstrekt is.


6.2. De in punt 6.1 verleende garantieverplichting vervalt indien opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoel-einden wordt aangewend of andere dan door Ricall Automatisering op naar haar oordeel onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. Ricall Automatisering is gerechtigd de kosten van opsporen en herstellen van gebreken die ingevolge deze bepaling door garantie worden gedekt aan de opdrachtgever in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.

7. Facturering

7.1. Voor overeenkomsten voor uit te voeren werkzaamheden en/of te leveren diensten waarvoor een vaste prijs geldt, geschiedt facturering en betaling in termijnen zoals vastgelegd in de betreffende overeenkomst. De vastgelegde termijnen worden in rekening gebracht op basis van verrichte werkzaamheden en/of diensten, vermeerderd met voor rekening en risico van de opdrachtgever komende kosten, tenzij partijen er de voorkeur aangeven aan het einde van de opdracht met de opdrachtgever af te rekenen.

7.2. Op orders met een totaal netto gefactureerd bedrag exclusief BTW, minder dan € 125,= wordt € 15,= admin istratie-, verzend- en behandelingskosten in rekening gebracht.

8. Betalingen

8.1. Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of recht tot opschorting heeft.

8.2. Ricall Automatisering is altijd gerechtigd naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met levering. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Ricall Automatisering het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.

8.3. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, als door de opdrachtgever faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling wordt of is aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van de koper wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of -voorzover een rechtspersoon zijnde- wordt ontbonden.

8.4. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan de betalingsverplichting heeft voldaan, heeft Ricall Automatisering zonder enige ingebrekestelling het recht opdrachtgever daarvoor een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand onverminderd de overige aan Ricall Automatisering toekomende rechten.

8.5. Indien na het verstrijken van een bij aangetekend schrijven gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling is ontvangen, is opdrachtgever voorts verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke in-cassokosten, waaronder die van advocaten, procureurs, deurwaarders en incassobedrijven. De buitenge-rechtelijke incassokosten worden door partijen gefixeerd op minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde vertragingsrente en met een minimum van € 365,= exclusief BTW.

9. Reclame

9.1. Eventuele reclame, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of producten, dienen binnen 8 dagen na aflevering van de goederen en/of diensten schriftelijk bij Ricall Automatisering te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Voor verborgen gebreken geldt een termijn van 14 dagen na levering.

9.2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na dagtekening van deze facturen.

9.3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde c.q. de facturen te hebben goedgekeurd, waarna het recht op reclame komt te vervallen.

9.4. Ricall Automatisering is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken opdrachtgever op het ogenblik van indienen zijner reclame aan al zijn alsdan jegens Ricall Automatisering bestaande verplichtingen uit welke overeenkomst tussen hem en Ricall Automatisering dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.

9.5. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Ricall Automatisering

9.6. Opdrachtgever verbindt zich op straffe van verval van zijn reclamerecht, de producten onverwijld na aflevering, zorgvuldig op gebreken te onderzoeken.

9.7. Zonder een, door Ricall Automatisering toegekend, retournummer mogen geen producten worden geretourneerd. De onder een retournummer te verzenden goederen zijn volledig voor rekening en verantwoording van opdrachtgever en dienen in originele verpakking in staat van nieuw, franco aangeleverd te worden.

10. Uitvoering werkzaamheden

10.1. De werktijden van het personeel van Ricall Automatisering zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij de opdrachtgever geldende werktijden, voorzover deze zijn gelegen tussen 08.00 uur en 17.30 uur, zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen niet meegerekend.

10.2. Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt wordt de plaats waar, en de werktijd waarop de werkzaamheden voor het uitvoeren van de opdracht worden verricht, steeds door Ricall Automatisering bepaald.

10.3. Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in 10.2 genoemde plaats steeds door opdrachtgever worden bepaald, bij gebreke waarvan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Ricall Automatisering ., deze steeds door Ricall Automatisering wordt bepaald.

10.4. Bij opdrachten op basis van een uurtarief kan in onderling overleg ook buiten de in 10.1 vermelde werktijden door personeel van Ricall Automatisering worden gewerkt. In dit geval wordt het uurtarief verhoogd met de toepasselijke toeslagen, welke gelden op het moment van sluiting van de overeenkomst. De hoogte van deze toeslagen zijn op aanvraag beschikbaar.

10.5. De door personeel van Ricall Automatisering bij de uitvoering van de opdracht gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening voor opdrachtgever tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11. Eigendom

11.1. Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven het eigendom van Ricall Automatisering totdat alle bedragen die de opdrachtgever is verschuldigd van de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen genoemd in artikelen 8.4 en 8.5 geheel zijn voldaan.

11.2. Rechten worden opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomende geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaald.

11.3. Indien de opdrachtgever jegens Ricall Automatisering in gebreke is, zal hij gehouden zijn om binnen 48 uur, nadat hij daartoe door Ricall Automatisering schriftelijk is gesommeerd, de programma's en andere uitkomsten van de werkzaamheden van Ricall Automatisering aan Ricall Automatisering ter hand te stellen, bij gebreke waarvan hij een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,= verbeurt voor iedere dag, dat hij hiermede in gebreke blijft en/of van de programma's en andere uitkomsten gebruik blijft maken.

11.4. Ricall Automatisering behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechterlijke werken voor.

11.5. Opdrachtgever zal zich onthouden van het verhuren van programmatuur noch deze in bruikleen af te staan noch de programmatuur te kopiëren, veranderen of te reproduceren. Opdrachtgever zal een zelfde ver-plichting aan tussenpersonen en werknemers opleggen.

12. Geheimhouding

12.1. Ricall Automatisering zal maatregelen nemen zodat alle aan Ricall Automatisering door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de opdracht. Ricall Automatisering zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever niet aan derden kenbaar maken.

12.2. Ricall Automatisering zal redelijke aanwijzingen van opdrachtgever omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.

12.3. Indien Ricall Automatisering zich verbindt om gegevens, die opdrachtgever aan Ricall Automatisering verstrekt, met behulp van haar eigen apparatuur te verwerken, staat de opdrachtgever er voor in dat de documentatie die Ricall Automatisering aan opdrachtgever zal verstrekken teneinde opdrachtgever in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan Ricall Automatisering ter verwerking aan te bieden alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder schriftelijke toestemming van Ricall Automatisering aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

13. Tussentijdse beëindiging, opschorting, ontbinding

13.1. Voor overeenkomsten voor opdrachten op basis van nacalculatie geldt zowel voor de opdrachtgever als voor Ricall Automatisering een opzegtermijn van tenminste een maand, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

13.2. Voor overeenkomsten voor opdrachten met een vaste prijs en een vaste leverdatum kan de overeenkomst tussentijds schriftelijk door opdrachtgever of Ricall Automatisering beëindigd worden, danwel door hun rechtsopvolgers, onder de voorwaarde dat de opzeggende partij aan de andere partij 15% verschuldigd is van het nog niet in rekening gebrachte deel van de totale contractwaarde, met een minimum van 25% van de totale contractwaarde en geldt onverminderd indien nog niet aan de uitvoering van de opdracht is begonnen. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in stand.

13.3. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van overeenkomst op te schorten of te vertragen tot ten hoogte zes maanden na de oorspronkelijk overeengekomen expiratiedatum, mits tussen opdrachtgever en Ricall Automatisering schriftelijke overeenkomst is bereikt omtrent de financiële vergoeding door opdrachtgever aan Ricall Automatisering terzake van de opschorting danwel vertraging.

13.4. Ricall Automatisering is niet bevoegd tot opschorting, behoudens indien artikel 18 van toepassing is, doch vertraging van ten hoogste drie maanden na de oorspronkelijke overeengekomen expiratiedatum geeft opdrachtgever geen recht tot het weigeren van producten en/of werkzaamheden en/of diensten, danwel het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst of tot het vorderen van een schadevergoeding.

14. Concurrentiebeding


14.1. Het is de opdrachtgever verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst om binnen zes maanden na beëindiging van de opdracht en/of de overeenkomst met Ricall Automatisering een overeenkomst met door Ricall Automatisering ter beschikking gestelde medewerkers en/of met medewerkers van Ricall Automatisering aan te gaan of deze medewerkers op enigerlei andere wijze voor hem werkzaam te doen zijn, zulks direct of indirect en al dan niet tegen betaling, anders dan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ricall Automatisering

14.2. Voor iedere overtreding in het bepaalde van 14.1 verbeurt de opdrachtgever aan Ricall Automatisering een boete, welke niet voor rechterlijke matiging vatbaar is en overeenkomt met een bedrag gelijk aan het op dat tijdstip bij Ricall Automatisering geldende hoogste uurtarief, vermenigvuldigd met het getal 1040 (zijnde 26 weken van 40 uur per week).

15. Medewerking opdrachtgever

15.1. De opdrachtgever zal Ricall Automatisering steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke Ricall Automatisering noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

15.2. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever aan Ricall Automatisering apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen zullen deze voldoen aan de specificaties, die Ricall Automatisering aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

15.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ruimte van de opdrachtgever, waar Ricall Automatisering haar werkzaamheden verricht, waar de controles of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de (op)geleverde zaken, waarop garantieverplichtingen, -zoals in 6.1 en 6.2 omschreven- betrekking hebben zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door Ricall Automatisering te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.

15.4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Ricall Automatisering staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Ricall Automatisering in rekening worden gebracht.

16. Wijzigingen

16.1. Hoewel Ricall Automatisering een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen, aanvullingen en annuleringen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zal overwegen, is Ricall Automatisering tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

16.2. Een instemming zoals bedoeld in 16.1 kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

16.3. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en afleveringen leidt tot meer werk en extra leveringen door Ricall Automatisering ., zullen die door Ricall Automatisering steeds volgens de dan geldende tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en afleveringen leiden tot minder werk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Ricall Automatisering behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Ricall Automatisering reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch benutte manuren en apparaten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.

16.4. Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan opdrachtgever worden vermeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoeringen daarvan. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen vijf dagen na schriftelijke kennisgeving door Ricall Automatisering de uitvoering door opdrachtgever wordt tegengehouden. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan: wijzigen van de (systeem)specificaties nadat deze door opdrachtgever zijn goedgekeurd en de gevolgen van wijzigingen in de specificaties.

16.5. Vertragingsschade geleden door Ricall Automatisering doordat opdrachtgever zich niet binnen vijf dagen na schriftelijke kennisgeving door Ricall Automatisering van ontstaan van meerwerk heeft uitgelaten, dient door opdrachtgever geheel aan Ricall Automatisering te worden vergoed.

17. Duurovereenkomsten


17.1. Indien Ricall Automatisering met de opdrachtgever een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een eenmalige levering voorziet doch voorziet in het door Ricall Automatisering periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijk overeengekomen periode of, bij gebreke van zodanige overeenkomst, voor een jaar.

17.2. Een zodanige overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd verlengd zonder dat terzake enige formaliteit zal zijn vereist totdat de overeenkomst door een van beide partijen, met inachtneming van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen opzegtermijn, schriftelijk zal worden beëindigd.

18. Overmacht

18.1. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren tengevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren tengevolge van schuld of opzet van bij Ricall Automatisering in dienst zijnde personen of personen van wiens dienst Ricall Automatisering gebruik maakt, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in ons bedrijf, gehele of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en/of gereedschappen of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze toeleveranciers.

18.2. In geval van overmacht, zoals in 18.1 omschreven -ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien waardoor Ricall Automatisering tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen of de opdracht uit te voeren, is Ricall Automatisering gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Ricall Automatisering in dat geval tot enige schadevergoeding of boete gehouden is.

18.3. In het geval bedoeld in 18.2 is de opdrachtgever niet gerechtigd ontbinding der overeenkomst te vorderen, c.q. de aan Ricall Automatisering verleende opdracht in te trekken.

18.4. Indien en voorzover Ricall Automatisering haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft de opdrachtgever de daarmede overeenkomende gedeelten van de overeengekomen prijs niet te betalen.

18.5. Indien de overmacht zes maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan zes maanden zal duren kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is dan de verbintenis waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werk verhinderd, alsnog werd nagekomen. De opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmachttoestand intrad.

19. Levering, montage, installatie

19.1. De eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van opdrachtgever en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders over-eengekomen is.

19.2. De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestiging en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Ricall Automatisering is niet gehouden aan leveringstermijnen die, vanwege het wijzigen van omstandigheden welke zich bij het sluiten van de 7 van 7 overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer kunnen worden nagekomen. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Ricall Automatisering zal deze in nader overleg treden met de opdrachtgever.

19.3. Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop Ricall Automatisering de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.

19.4. Indien een dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan zal plaatsvinden, zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven onverminderd het in 18.1 tot en met 18.5 bepaalde voor het geval dat Ricall Automatisering door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Excessieve overschrijding van de levertijd kan opdrachtgever recht geven op ontbinding van de overeenkomst, overeenkomstig de bepalingen in de artikelen 13 en 5.

19.5. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zullen plaatsvinden mag Ricall Automatisering de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.

19.6. Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controles- of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van Ricall Automatisering worden de werkzaamheden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.

19.7. Verzending, vervoer en/of overdracht van goederen, daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. Zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. Ricall Automatisering is slechts gehouden een verzekering af te sluiten, indien en voor zover Ricall Automatisering zich daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verbonden. Na aflevering bij de ingang van het adres van installatie door of namens Ricall Automatisering draagt opdrachtgever alle risico's van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.

19.8. Orders worden franco aan huis geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

20. Geschillen

20.1. De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

20.2. Alle geschillen worden, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, onderworpen aan het oordeel en beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement te 's-Hertogenbosch of door een in overleg aan te wijzen normaal competente rechter.

20.3. Het in lid 20.1 en 20.2 gestelde is ook van toepassing indien de opdrachtgever in het buitenland gevestigd is en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen. Ricall Automatisering behoudt zich het recht voor een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde rechter.